DepEd Balanga City

Ang Pananaliksik

Sa pananaliksik ay isang bagay na halos katambal na ng ating buhay,hindi ito maiiwasan.Minsan ay may mga bagay tayo na nagagawa ngunit hindi natin alam na ito pala ay simpleng pananaliksik na.Ang pag-iisip ng ulam, pagluluto at pagsaliksik ng sangkap nito ay matatawag na ring isang pananaliksik.Marami ang umiiwas sa pananaliksik lalo na kapag ito ay narinig pa lamang.Ngunit paano kung ito ay kasama na sa aisgnatura matatakasan mo pa ba ito?

Ayon sa mga pag-aaral ang pananaliksik ay ang pagtuklas at pagsubok ng isang teorya upang lutasin ang problema o hadlang sa buhay ng isang suliranin na nangailangan na bigyan ng solusyon at ito rin ay sistematikong paghahanap sa mahahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin.

Ayon naman sa iba pang mga manunulat:

Good, 1963 – Ito ay isang maingat, kritikal, at disiplinadong pagtatanong ng impormasyon sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan na ayon sa kalikasan at kalalagyan ng suliraning tinukoy tungo sa solusyon nito.

Aquina, 1974 – Ito ay isang detalyadong kahulugan at isang sistematikong paghahanap at pagsusuri sa mga importanteng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o suliranin

Manuel at Medel, 1976 – Ito ay isang proseso ng pangangalap ng impormasyon o datos para masolusyonan ang isang karaniwang problema sa paraang siyentipiko.

Parel, 1966 – Isa itong sistematikong pag-aaral o imbestigasyon ng isang bagay na ang layunin ay mabigyan ng sagot ang mga katanungan ng isang nagsusuri o nananaliksik.

  • Trece at J. W. Trece, 1973 – Ito ay isang pagsubok para makakuha ng mga sagot ng mga walang katiyakan. Ito rin ay isang pag-iipon ng impormasyon o datos sa isang kontroladong kalagayan para mahulaan at makapaliwanag.
  • Calderon at Gonzales, 1993 – Ayon sa kanila, ito naman ay isang sistematiko at siyentipikong pamamaraan ng pag-iipon, pagsusuri, paglilinaw, pag-aayos, pagpaliwanag, at pagbigyang kahulugan nga isang datos o impormasyon na nangangailangan ng solusyon sa problema. Ito rin ang palawakin sa mga limitadong kaalaman at pagpakita ng pag-unlad sa buhay ng tao.
  • Kerlinger, 1973 – Ayon naman sa kanya, ito ay isang sistematiko, kontrolado, panigurado sa obsebasyon, at panunuri ng mga panukalang hypotetikal ukol sa inaakalang relasyon sa mga natural na pangyayari.

Ang mga pagpapakahulugan na ito ay maaring magsilbing gabay ng isang mag-aaral upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa pagkuha ng asignaturang pananaliksik.Maaring ito ay isang mahirap na proseso ngunit kung isasapuso mo ang pagsulat ng pananaliksik ay magtatagumpay ka sa inaasam na resulta matapos mong gawin ang isang pananaliksik.

Sinulat ni:

<strong>JENILLA MAE O. RODRIGO</strong>
JENILLA MAE O. RODRIGO

TEACHER II
BATAAN NATIONAL HIGH SCHOOL – SENIOR HIGH SCHOOL

12 thoughts on “Ang Pananaliksik”

  1. Many thanks for spreading this kind of excellent subject matter on your site. I discovered it on the search engines. I am going to check to come back once you publish much more aricles.

  2. I am going to go ahead and bookmark this page for my brother for a coming up research project for school. This is a appealing internet site by the way. Where did you obtain the template for this webpage?

  3. Thats a very good feedback. Im curious to think what type of impact this would have globally? There are times when things like this begin to have global expansion and frustration. Ill check back to see what you have to say.

  4. Damn, awesome site. I in fact discovered this on aol, and im delighted I did. I will without a doubt be coming back here more often. wish i could add to the posts here as well as deliver a bit more to the table, however am just reading and absorbing just as much facts as I can right now.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *