DepEd Balanga City

Gurong Kurikista sa Pandemya

“Dapat nating ayusin ang ating  paglalayag alinsunod sa direksyon ng hangin na patuloy na nagbabago maliban kung gusto nating  manatili sa ilog na walang paggalaw.”

                Ilang buwan na nga ng nabago nang  pandemya ang kinasanayan nating direksyon at galaw ng ating buhay. Marami ang nabago-mula sa kinagisnang paraan ng pamumuhay hanggang sa buhay na walang katiyakan. Ano pa man ang maganap, patuloy na iihip ang hangin, maiiba ng direksyon ng mga nakasanayang gawa at magbabadya ng kalituhan, pagdududa at may pagkabalisa.

                Isang bangungot nga na maituturing ang COVID-19 pandemic. Maipipinta na sa pahina ng kasaysayan ang dulot nitong epekto sa bawat aspeto ng buhay. Tila umikot ng 360 degrees ang mundo sa mga naganap na malaking pagbabago upang mabuhay sa sinasabing normal way of life. Maraming binago ang pandemic kasama na rito ang education in the new normal

Maraming nagpahayag nang hindi pagsang-ayon sa pagbubukas ng paraalan ngayong taong panuruan. Hindi rin naman natin masisi ang mga ilang mga tao at organisasyon sa kanilang punto de vista. Gayunpaman, naging malaking sugal para sa Departmento ng Edukasyon ang pagpapasya nito na buksan ang mga klase sa gitna ng delubyo ng pandemya. Kasama na rito ang kagyat na pagbabago sa dulog at gawi ng pagtuturo. Pinaigting ng Departamento ng Edukasyon, alinsunod sa pilosopiya at mandato nito, ang pagnanais nitong gawing makabuluhan ang mga guro at ang kanilang mga sarili sa pagtuturo sa gitna ng pandemya.

Ang pagyakap sa mga pagbabago sa edukasyon dulot ng pandemic ay isang malaking pakikibaka para sa maraming guro. Napapanahong isyu ay ang ilang mahalagang pagbabago sa kanilang gampanin bilang gurong kurikista. Ano nga ba ang gampanin ng mga guro bilang kurikista sa pandemya?

#curriculum knowers. Bilang isang guro, kailangang malawak ang kanyang kaalaman at pang-unawa sa paksa. Bilang pantas ng kurikulum, nasa kanilang mga kamay ang magiging bunga ng instruksyon. Ika nga, “one cannot give what one does not have”. Kasabay ng maraming pagbabago ay ang migrasyon ng kurikulum. May malawak na pagkaintidi ang inaasahan sa mga gurong kurikista upang gawing buhay ang mga pagbabago sa kurikulum gaya ng pagsunod sa bagong Most Essential Learning Competencies (MELCs).

#curriculum writers. Mula sa mungkahing kurikulum ng Departamento ng Edukasyon, nasa malikhaing kamay naman at kritikal na pag-iisip ng mga gurong kurikista nakasalalay ang paghabi ng plano para sa epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Bilang gurong kurikista, sila ay inaasahang maging mas mahusay sa pagsusulat ng makabuluhang plano upang masakop ang lahat ng kinakailangang dami ng mga kakayahan sa limitadong oras at mga kagamitan. Kasama din sa gampaning ito ang pagsusulat ng modyul, mga self-learning kits at mga suplimental na babasahin upang mas lalong mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral.

#curriculum implementers. Bilang tagapagtaguyod ng kurikulum, kakailanganin ng gurong kurikista na maging bihasa sa larangan ng teknolohiya ng komunikasyon at impormasyon. Taglay ng gurong kurikista ang progresibo at positibong pag-uugali upang matutunan ang mundo ng kompyuter. Tungkulin at pananagutan nila sa kanilang mga mag-aaral na makasabay at mapayabong ang kanilang sarili upang mas madali silang makasayaw sa indak ng daloy ng ilog. Ang mga lenguahe tulad ng google meet, zoom, schoology, google classroom classroom, menti,, padlet group chat at iba pa at kanilang kinakailangang panteknikal ay mga hamong kinahaharap ng mga gurong kurikista sa pagtuturo sa gitna ng pandemya. Ang antas ng kasanayan ng gurong kurikista sa pagtuturo, paggabay at pagpapagaan ng mga gawain ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa gitna ng pandemya ay kinakailangang mataas. Ang malawak na pang-unawa, mataas na lebel ng etika ng pag-aaruga at compassion sa mga mag-aaral ay makatutulong ng malaki sa kanila bilang tagapagtaguyod ng kurikulum.

#curriculum assessors. “Begin with the end in mind”. Sinasalamin ng pagpapatupad ng kurikulum ang pagtasa. Bilang gurong tagatasa, ang mga kurikista ay inaasahang magtaglay ng kasanayan sa paggawa ng ibat-ibang mode ng mga hakbang upang makamit ang mga inaasahang layunin. Ang progresibong guro ay sumasabay sa pagbabagong anyo ng pagtatasa. Pagsubok marahil sa mga gurong kurikista ang pagpapasya kung anong teknik at kagamitan ang angkop ayon sa mga kasanayang nakasaad sa MELCs. Sa bagong dulog ng pag-aaral, ang paggamit ng google forms, zzish, quizzez kahoot at iba pa ay napapanahong pamamaraan ng mga guro sa pagtataya ng kasanayan ng mga mag-aaral sa ilalim ng new normal.

Iyan at ang iba pang gampanin ang nakaatang sa balikat ng mga gurong kurikista. Dala ng bawat gurong kurikista ang sagwan upang madaling maibagay ang kanilang mga sarili sa alon at hangin ng buhay.

Sinulat ni:

<strong>SANDEE C. OLUBIA</strong>
SANDEE C. OLUBIA

TEACHER III
BATAAN NATIONAL HIGH SCHOOL – JUNIOR HIGH SCHOOL

Leave a Comment

Your email address will not be published.