DepEd Balanga City

Regalo Ang Buhay

Isinulat ni: Honeyleen A. Perez, Teacher I – City of Balanga National High School – Junior High School

Ang buhay ay isang regalo at ang mabigyan tayo ng pauli-ulit na  pagkakataong magising ay isang pagpapala sa Diyos.Kaya tayo bilang tao ay may mahalagang tungkulin sa mundo na dapat magampanan.

Sa lahat ng pagkakataon tuwing dapit hapon sa ating buhay sinusubok ang ating pagiging mabuting tao. Hindi rin lingid sa ating sarili na tayo ay hindi perpekto. Tayo ay nakakapag-iisip, nakapagsasalita, nakakagawa ng mga bagay na labag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Dumarating din tayo sa punto ng ating buhay na tayo ay nanlalamig at nakalilimot  sa ating pananampalataya sa pag -aakala nating tayo ay napabayaan. Minsan naiisip natin na para tayong buto nang isang punong kahoy itatapon sa kung saan at susubukin ng kapalaran. Babatahin ang matinding sikat ng araw, hagupit ng bagyo, pagguho ng lupa at apak-apakan ng mga tao. Sa lahat ng mga pagsubok ang naging pananaw natin ang pinaka mahalaga sa lahat kung, anong klaseng bunga ang  ibibigay nito?Maasim ba?, Mapait o matamis.

Kung nabasa na ninyo ang tulang “Footprints in the sand” ito ay nagpapaalala na kailanman tayo ay hindi nakalimutan at sa gitna na bawat paghihirap may namumukod tanging kamay na umalalay at yumakap sa atin at sa bawat pagkakadapa at hirap ng paghakbang ay may bumuhat at nagsilbing mga paa sa atin…napaka dakila ng Kaniyang pagmamahal.

Kaya huwag tayong mangambang gamitin ang bawat umaga na ginigising tayo ng Diyos upang makita ang liwanag sa ating mga puso upang maging tanglaw din tayo ng ating kapwa. Tayo ay karaniwang tao subalit naniniwala  tayo na nilikha ng Diyos ang tao na kawangis Niya. Ang Kaniyang malinaw na pag-iisip, paningin at pandinig, makapangyarihang tinig lalo’t higit ang Kaniyang mahabaging puso aypatuloy Niyang ibinabahagi sa atin kaya nga laging may puwang sa atin ang awa. Sa bawat pagkaligaw natin sa ating paglalakbay umaasa Siyang ating maririnig ang Kanyang pagtawag at mahahanap natin ang daan pabalik sa Kanya at muli tayong mamumuhay at mananatili kasama Niya at matatagpuan nating muli matiwasay na buhay mula sa wagas Niyang pag-ibig sa atin. Kaya anuman ang ibato sa atin ng buhay lagi nating iisipin na tayo ay mabuti nang sa gayon may pagkakataon tayong makapag-isip ng patas at para sa kapakinabangan ng lahat.

Buksan nawa natin ang ating mga pandama. Pagnilayan natin ang ating naging buhay at mamuhay na katulad ni Hesus gaano man ito mukhang kaimposible sa atin; mapagkumbaba,mapagpatawad at mapagmahal sa kabila ng mga pasakit, manatiling tapat sa lahat ng hamon at pagsubok na tila espadang humihiwa sa ating kaluluwa at higit sa lahat buong pusong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit na ang lahat ng pagsubok na ating nararanasan ay dapat nating tahakin sapagkat doon natin matatagpuan ang sariwang pastulan na kanyang ipinangako at inihanda para sa lahat.

Leave a Comment

Your email address will not be published.